برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ­ریزی و کنترل پروژه خود از زیر مجموعه­ ها­ی حوزه­ های دانشی مدیریت پروژه یکپارچه در استاندارد PMBOK می ­باشند که البته درحال حاضر در بسیاری از پروژه­ ها به علت اهمیت بالای مقوله ­ی "زمان" و لزوم پایش آن، مستقلا مورد استفاده قرار می­ گیرند. خدمات برنامه­ ریزی و کنترل پروژه گروه مهندسی پایدار ساخت فریار شامل موارد زیر می­ باشد.
- تهیه ساختار شکست کار ( WBS)،
- متره و برآورد پروژه،
- بودجه­ بندی پروژه و تهیه جریان­های نقدینگی ( Cash flow)
- تهیه برنامه زمان­بندی پروژه با روش مدیریت ارزش افزوده( EVM) و یا روش­های وزن­ دهی،
- تهیه برنامه کنترل منابع و تدارکات پروژه با قابلیت تسطیح منابع و هزینه،
- کنترل ادواری پروژه و ارائه گزارش­های دقیق و جامع همراه با جلسات توجیه و بررسی گزارشات،
- گزارش تاخیرات پروژه و علل آن و ارائه راهکارهای ممکن،
- تهیه لایحه مالی و زمانی (با توجه به ماهیت قراردادی پروژه)،
- استخراج مستندات مورد نیاز برای ارائه­ ی ادعا ( CLAIM) در پروژه،
- ثبت و نگهداری درس­ آموخته­ ها و سوابق پروژه.